KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Sídlo firmy

Zobraziť Mapu

Pracovná doba:

Pondelok - Štvrtok: 9:00-16:00

Piatok: Zatvorené


» Právne vyhlásenie
Vyhlásenie Group Electric s.r.o.

1. Spoločnosť Group Electric s.r.o. sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto stránky ani ich obsah neobsahovali vírusy ani akýkoľvek ďalší škodlivý software. Napriek tomu však nie je možné na stránkach garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. Spoločnosť Group Electric s.r.o preto neručí a nezodpovedá za takúto neškodnosť stránok a ich obsahu ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti pôsobením vírusov alebo akéhokoľvek ďalšieho škodlivého software. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi a ďalším škodlivým softwarom (napr. použitie antivírových programov atď.).

2. Obsah stránok (napr. texty, fotografie, videá, označenia a ďalšie materiály) je duševným vlastníctvom spoločnosti Group Electric s.r.o prípadne má spoločnosť Group Electric s.r.o k obsahu udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na obsah stránok vzťahuje príslušná právna ochrana (najmä ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom).

Obsah stránok možno návštevníkmi a užívateľmi stránok používať výlučne na osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu stránok sa nesmú zo strany návštevníkov ani užívateľov stránok robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) návštevníkmi a/alebo užívateľmi je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Group Electric s.r.o prípadne iného príslušného oprávneného subjektu. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) návštevníkmi a/alebo užívateľmi stránok je zakázané.

Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam spoločnosti Group Electric s.r.o prípadne ochranným známkam ďalších oprávnených subjektov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok návštevníkmi a/alebo užívateľmi stránok je zakázané.

Neoprávnené použitie obsahu stránok návštevníkmi a/alebo užívateľmi stránok zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona o ochranných známkach. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť návštevníka a/alebo užívateľa stránok nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih návštevníka a/alebo užívateľa stránok.

3. Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah internetových stránok prevádzkovaných tretími osobami však spoločnosť Group Electric s.r.o podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť Group Electric s.r.oiba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou Group Electric s.r.o. Spoločnosť Group Electric s.r.o neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia spoločnosti Group Electric s.r.o. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

4. Spoločnosť Group Electric s.r.o, si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

5. V prípade potreby kontaktovať spoločnosť Group Electric s.r.o. použite prosím niektorý z kontaktov uvedený v Kontaktoch na týchto stránkach.

 

Aktualizované 24. 03. 2015

ZmJjM