KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Sídlo firmy

Zobraziť Mapu

Pracovná doba:

Pondelok - Štvrtok: 9:00-16:00

Piatok: Zatvorené


» Vyhlásenie o Ochrane Súkromia
Ochrana Osobných Údajov

1. Spoločnosť Group Electric s.r.o., so sídlom Sv. Ladislava 112, Košice 040 14, IČO: 46 000 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo:27088/V (ďalej len „Group Electric s.r.o.“) rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok, vrátane stránok umiestnených na doméne star-life.sk (ďalej len „internetové stránky“ alebo len „stránky“).


2. Spoločnosť Group Electric s.r.o. v súvislosti so vstupom na jej internetové stránky a s ich základným používaním (t.j. prehliadaním obsahu stránok prístupného neregistrovaným návštevníkom stránok) bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov a/alebo iných údajov nemajúcich povahu osobného údaja (ďalej spolu len „Osobné údaje“).


3. V prípade, ak spoločnosť Group Electric s.r.o. v súvislosti so vstupom na a/alebo používaním jej internetových stránok a/alebo ich vybraných častí (sekcií) a/alebo v súvislosti s uskutočnením určitých úkonov návštevníkmi a/alebo užívateľmi jej stránok prostredníctvom jej internetových stránok bude požadovať poskytnutie Osobných údajov (napr. pre registráciu do časti (sekcie) určenej pre registrovaných užívateľov/do vernostného programu, pre uskutočnenie objednávky prostredníctvom stránok atď.), ich poskytnutie ako aj nakladanie s nimi (vrátane ich spracúvania) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s Osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste internetových stránok (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre ich registrovaných užívateľov, v objednávkovom formulári atď.). Osobitné ustanovenia o nakladaní s Osobnými údajmi podľa predchádzajúcej vety môžu byť začlenené do väčšieho sumárneho dokumentu (napr. do dokumentu obchodné podmienky), ktorý bude umiestnený (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste internetových stránok (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre ich registrovaných užívateľov, v objednávkovom formulári atď.). V prípade, ak takéto osobitné ustanovenia o nakladaní s Osobnými údajmi nebudú na príslušnom mieste internetových stránok umiestnené (resp. inak k dispozícii), na poskytnutie Osobných údajov a nakladanie s nimi (ich spracúvanie) sa vzťahuje ustanovenie bodu 4. a 5. tohto dokumentu.


4. Poskytnutím Osobných údajov spoločnosti Group Electric s.r.o. prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára, objednávky, žiadosti o zasielanie akciových ponúk e-mailom atď.) udeľuje návštevník resp. užívateľ internetových stránok spoločnosti Group Electric s.r.o. súhlas na spracúvanie všetkých ním takto poskytnutých Osobných údajov. Spoločnosť Group Electric s.r.o. je v zmysle udeleného súhlasu oprávnená poskytnuté Osobné údaje spracúvať najmä na účely realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov, na účely skvalitňovania produktov a služieb spoločnosti Group Electric s.r.o. ako aj na účely prezentácie a propagácie spoločnosti Group Electric s.r.o., jej partnerov, programov, ňou poskytovaných a/alebo predávaných produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk a na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu obchod@groupelectric.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného spoločnosti Group Electric s.r.o.; Odvolaním súhlasu zaniká registrácia daného registrovaného užívateľa, prístup daného registrovaného užívateľa stránok do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre registrovaných užívateľov ako aj jeho účasť vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spoločnosť Group Electric s.r.o. smie poskytnuté Osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Návštevník resp. užívateľ internetových stránok má vo vzťahu k jeho spracúvaným Osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnuté Osobné údaje návštevníka resp. užívateľa stránok môže spoločnosť Group Electric s.r.o. spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. Súhlas sa v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok vzťahuje na Osobné údaje, ktoré majú povahu osobného údaja v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ako aj na údaje nemajúce charakter osobného údaja.


5. Súčasťou súhlasu podľa bodu 4. tohto dokumentu je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách spoločnosti Group Electric s.r.o., jej ponukách a ďalších súvisiacich informácií na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné miesta, ktoré návštevník resp. užívateľ internetových stránok poskytol spoločnosti Group Electric s.r.o. prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára, objednávky, žiadosti o zasielanie akciových ponúk e-mailom atď.). Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu obchod@groupelectric.sk.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného spoločnosti Group Electric s.r.o. alebo udelením a odoslaním nesúhlasu so zasielaním informácií prostredníctvom internetovej stránky sprístupnenej preklikom (t.j. aktívnym prelinkom) z informačného e-mailu. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 4. tohto dokumentu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 4. tohto dokumentu). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 4. tohto dokumentu nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 5. tohto dokumentu). Návštevník resp. užívateľ internetových stránok má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.


6. Spoločnosť Group Electric s.r.o. môže používať údaje získané na jej internetových stránkach v agregovanej podobe pre zistenie celkového počtu návštevníkov týchto stránok a počtu návštevníkov každej jednotlivej internetovej stránky.


7. Používanie technológie cookies na stránkach spoločnosti Group Electric s.r.o. upravuje dokument Vyhlásenie o používaní technológie cookies.


8. Stránky spoločnosti Group Electric s.r.o. môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť Group Electric s.r.o. podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť Group Electric s.r.o. iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou Group Electric s.r.o. Spoločnosť Group Electric s.r.o. neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia spoločnosti Group Electric s.r.o. a teda ani pravidlá, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumente. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.


9. Spoločnosť Group Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Jeho zmena nadobudne účinnosť jej uverejnením na stránkach spoločnosti Group Electric s.r.o., ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.


Aktualizované 24. 03. 2015

ZThiOW