KONTAKTY

Group Electric s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupelectric.sk

Sídlo firmy

Zobraziť Mapu

Pracovná doba:

Pondelok - Štvrtok: 9:00-16:00

Piatok: Zatvorené


» Obchodné Podmienky
OBJEDNÁVKA

UPOZORNENIE: Nakoľko ponúkané služby a sortiment nie sú určené pre koncového spotrebiteľa, nepredávame náhradné diely ani neopravujeme riadiace jednotky používané v automobiloch pre fyzické osoby - nepodnikateľov.

Odôvodnenie: Povaha a charakter ponúkaných služieb a náhradných dielov si vyžaduje odbornú spôsobilosť v danej oblasti a dielenské vybavenie na vysokej úrovni.

Nejedná sa teda o spotrebiteľskú zmluvu.

 

1. KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu s predávajúcim elektronicky, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Telefonický a e-mailový kontakt
 • Dodaciu adresu
 • Spôsob dopravy
 • Spôsob platby

 

Fakturačné údaje:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • platitelia DPH uvádzajú aj IČ DPH

V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami § 409 Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.


 • Po kliknutí na ikonu KÚPIŤ sa k cene za tovar pripočíta cena za dopravu a spôsob platby.

 • Kupujúci si sám vyberá spôsob dopravy a spôsob platby pričom má zobrazené aj jednotlivé ceny za služby.

 • Záväznou cenou je cena špecifikovaná v Zálohovej faktúre, ktorá slúži ako potvrdenie prijatej objednávky, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 409 Obchodného zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

 • K zmene ceny v zálohovej faktúre, a teda v už prijatej objednávke nemôže dôjsť!


Po odoslaní objednávky sa na web stránke zobrazí potvrdenie o odoslaní objednávky a ak kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplnil e-mailovú adresu, dostane kópiu objednávky do e-mailovej schránky ako potvrdenie zapísania objednávky do systému. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nebude doručená kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, v najbližšom možnom termíne kontaktujte prevádzkovateľa.

 

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 409 Obchodného zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť.


2. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

Group Electric s.r.o., Sv. Ladislava 112, 040 14 Košice

IČO: 46000828

IČ DPH: SK2023188673

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 27088/V (ďalej len “Predávajúci”)


KUPUJÚCI :
Živnostník alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.


3. AKO NAKUPOVAŤ:

 • Vyberte si tovar
 • Vložte tovar do košíka kliknutím na symbol "KÚPIŤ " vedľa obrázku samotného produktu.
 • Pripravte objednávku zadaním údajov potrebných k realizácii dodávky (Spôsob dopravy, Spôsob platby) a kliknutím na symbol "OBJEDNAŤ "
 • Osobné údaje dopíšte (Vaše meno, adresa, telefón, e-mail, resp. sídlo firmy, IČO a DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ)
 • Bez potvrdenia (odfajknutia) časti Čítal/a som Obchodné, Reklamačné a Montážne Podmienky a tiež Bez potvrdenia (odfajknutia) časti Objednávka s Povinnosťou Zaplatiť nie je možné odoslať objednávku.
 • Odoslať objednávku – po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

4. OPIS TOVARU A CENA

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch platia pri odbere jedného kusu a sú platné v momente objednania tovaru. K zmene ceny v už prijatej objednávke prípadne zaplatenej objednávke nemôže dôjsť.


5. DODACIE PODMIENKY

Ak je tovar na sklade, zásielky sú odosielané kupujúcemu spravidla nasledujúci pracovný deň po pripísaní celej sumy uvedenej v zálohovej faktúre. Ak objednaný tovar nemáme na sklade, odosielame ho najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa pripísaní celej sumy uvedenej v zálohovej faktúre. Predávajúci splní povinnosť odoslania zásielky odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Prepravné náklady sa pripočítavajú k celkovej hodnote tovaru.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak s termínom dodania dlhším ako 30 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní takou formou akou bola uskutočnená objednávka.


6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu formou zálohovej faktúry jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Priamym vkadom na účet firmy (spoplatnená služba sumou 1,20 €)
 • Prevodným príkazom cez internet banking

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list potrebný k uplatneniu reklamácie.

 

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na zakúpený tovar alebo náhradné diely je 12 mesiacov pre klientov v zmysle Obchodného zákonníka. Z tejto záruky sú vylúčené diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať v listinnej podobe. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie balíka alebo firemnej pásky, ktorou bol prelepený balík, je povinný vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať v listinnej podobe najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu poškodeného tovaru za nový tovar alebo vrátenie peňazí.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na adresu miesta podnikania predávajúceho:

Group Electric s.r.o., Rázusova 47, 040 03 Košice

V prípade zasielania prostredníctvom služieb Slovenskej pošty je vhodnejšie posielať zásielku "Na adresu", nie "Na poštu".

Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď alebo do 3 dní alebo v odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje odborné znalecké zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr však do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie písomne a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.


8. STORNO OBJEDÁVKY

Kupujúci môže objednávku stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Takéto storno objednávky považujeme za zrušenú objednávku. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a opis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Ak kupujúci vopred uhradil cenu tovaru alebo jej časť, finančné prostriedky mu budú vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať číslo účtu a kód banky), pokiaľ sa nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


9. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru.

Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude vystavený dobropis na dohodnutú sumu.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky na kúpu tovaru oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a zároveň s nimi súhlasí.


Aktualizované 01. 08. 2015

ODZiM